sail-sempahore.jpg

Sail damage at Semaphore

Media: image/jpeg